چاپ کردن این صفحه

تست فشار تركيدگي

 تست فشار تركيدگي ( Burst  ) 
طي انجام اين تست در مدت زمان کوتاه، در دماي 80 درجه سانتيگراد ،فشاري بالغ بر 70 بار به نمونه لوله وارد شده ،که مطابق با موازين استاندارد Hydrostatic/Burst Tester ISO 1167 | ASTM D) 1598 | ASTM D 1599)آزمون بايد در زمان 60 الي 70 ثانيه انجام پذيرد.

تجهيزات

نام آزمون

استاندارد

پارامترهاي مورد ارزيابي

معيار ارزيابي

*آون حرارتي

-با دقت 2+ درجه سانتيگراد

-ابزار علامت زن لوله

بازگشت حرارتي

ISO3126

ASTM

D2122

DIN8075

ملي 3-7175

بررسي اثر جهت گيري ملكولي در حين فرآيند لوله ها

درصد برگشت حرارتي در دماي 150 درجه نبايد از 02/0 بيشتر باشد.

 

Super User

آخرین از  Super User